Kawai TeleStar Thinline Sunburst 1960's
IMGP4162.jpg
IMGP4162.jpg
IMGP4163.jpg
IMGP4163.jpg
IMGP4164.jpg
IMGP4164.jpg
IMGP4165.jpg
IMGP4165.jpg
IMGP4166.jpg
IMGP4166.jpg
IMGP4167.jpg
IMGP4167.jpg
IMGP4168.jpg
IMGP4168.jpg
IMGP4169.jpg
IMGP4169.jpg
IMGP4170.jpg
IMGP4170.jpg